THINKING CONTEMPORARY ART is the archive of video recordings and texts from the public lecture series dedicated to the issues of contemporary art history and theory I have been organising in Vilnius since 2013. It is conceived as an internet-based hub for thinking and talking about a phenomenon of contemporary art produced by the characteristic social, political, economic and scientific transformations of the 20th century and contains a multitude of different artistic practices and world-views. According to art historian Carrie Lambert-Beatty, art history and theory as a “belated” discipline is a means to slow down this rushing heterogeneous global system a.k.a. contemporary art, and to open it up to a critical eye and thought. The raison d’être of the lecture series, texts and now this website is an attempt to outline the aesthetic, political, social and economic facets of contemporary art, i.e. to formulate what could be called contemporary art theory (or theories). Freely accesible to public and, hopefully, increasing in the future on the basis of upcoming lectures, this archive of the major ideas and texts (translated to Lithuanian for the first time) by art historians, curators, and philosophers from around the world, is believed to become a place for thinking and talking about the issues of production, distribution and reception of contemporary art, and thus contribute to the formation of a specialized discourse on contemporary art in Lithuania.

At the moment the archive contains the material from the two lecture series (2013-2014): lectures and texts by Alexander Alberro, Armen Avanessian, David Joselit, Dieter Roelstraete, Michael Sanchez and Terry Smith. The initial series took place at Vilnius Academy of Arts in 2013 and aimed to highlight tendencies of realism in contemporary art practices as well as to reflect on the theoretical approaches reviving the concept of realism. The second lecture series in 2014 took place at the National Gallery of Art and the Contemporary Art Centre’s Reading Room and was devoted to the question of how the contemporary art practice and its spectator change in the face of a contemporaneity saturated with technological and geopolitical turmoils.

Inesa Pavlovskaitė-Brašiškė
Vilnius, 2014

THINKING CONTEMPORARY ART (liet. MĄSTANT APIE ŠIUOLAIKINĮ MENĄ) – tai archyvas, kuriame sukaupti tekstai ir videoįrašai iš šiuolaikinio meno teorijos bei istorijos klausimams skirtų paskaitų, organizuojamų Vilniuje nuo 2013 metų. Šioje internetinėje erdvėje mąstoma ir kalbama apie šiuolaikinį meną – specifinį XX amžiaus socialinių, politinių, ekonominių ir mokslinių virsmų pagimdytą reiškinį, talpinantį daugybę meninių praktikų ir pasaulėvokų. Pasak meno istorikės Carrie Lambert-Beatty, meno istorija ir teorija, nuolat „vėluojanti“ disciplina, yra priemonė sulėtinti skubančią heterogenišką globalią sistemą, vadinamą šiuolaikiniu menu, ir atverti ją kritiniam žvilgsniui ir mąstymui. Paskaitų ir tekstų, o dabar ir šio internetinio puslapio tikslas – teoriniais kritiniais instrumentais mėginti apibendrinti estetinius, politinius, socialinius ir ekonominius šiuolaikinio meno procesus, formuluoti tai, kas gali būti pavadinta šiuolaikinio meno teorija (teorijomis). Laisvai prieinamu ir ateityje, tikimasi, gausėsiančiu archyvu, kuriame pristatomi svarbiausi meno istorikų, kuratorių ir filosofų iš viso pasaulio darbai bei pirmą kartą lietuviškai publikuojami jų tekstai, siekiama sukurti erdvę diskusijoms šiuolaikinio meno produkcijos, suvokimo ir distribucijos klausimais bei aktyviai prisidėti prie profesionalaus šiuolaikinio meno teorinio diskurso Lietuvoje formavimo.

Šiuo metu archyve talpinama 2013–2014 m. vykusių dviejų šiuolaikinio meno teorijai ir istorijai skirtų paskaitų ciklų medžiaga: Alexanderio Alberro, Armeno Avanessiano, Davido Joselito, Dieterio Roelstraete, Michaelo Sanchezo ir Terry Smitho pranešimai anglų kalba ir jų tekstų vertimai į lietuvių kalbą. Pirmasis paskaitų ciklas, vykęs Vilniaus dailės akademijoje 2013 metais, kvietė atsigręžti į realizmą, išryškinti realizmo tendencijas šiuolaikinio meno praktikose bei apmąstyti realizmo sąvoką atgaivinančias teorines prieigas. Tuo tarpu antruoju paskaitų ciklu, vykusiu 2014 metais Nacionalinėje dailės galerijoje ir Šiuolaikinio meno centro skaitykloje, siekta suprasti, kaip kinta šiuolaikinio meno praktikos ir žiūrovas technologinių ir geopolitinių virsmų prisotintos šiuolaikybės akivaizdoje.