Lectures Paskaitos
 
Participants Dalyviai
 
Texts Tekstai
 
 
 
 
A MULTITUDE OF IMAGES

Modern art arises out of and responds to an exploding population of images, and photomontage as a fundamental aesthetic technique has managed such a ‘multitude’ for nearly a century. An account of a transformation in montage in contemporary art suggests a shift in art’s politics toward what Michael Hardt and Antonio Negri, among others, have theorized as the ‘multitude’. David Joselit discusses this condition as a political and aesthetic problem, and proposes two formal modes to make articulate this multitude of images: profiling and aggregating.

VAIZDŲ DAUGIS

Modernusis menas atsiranda iš vaizdų populiacijos sprogimo ir į jį reaguoja, o fotomontažas kaip fundamentali estetinė technika jau bene šimtą metų tvarko šią vaizdų gausybę. Atkreipus dėmesį į montažo transformaciją šiuolaikiniame mene, ryškėja bendresnis meno politikos poslinkis link to, ką filosofai Michaelis Hardtis ir Antonio Negri savo teorijoje apibrėžia kaip daugį (multitude). Davidas Joselitas pasiūlo du estetinius (bet taip pat socialinius ir politinius) modelius, kaip šis vaizdų daugis gali būti artikuliuojamas šiandien, – profiliavimą ir agregavimą.

watch žiūrėti
ON THE IMPOSSIBILITIES OF A SPECULATIVE REALIST AESTHETICS

Adopting a semiotic model, Armen Avanessian differentiates between three regimes of realism. These consist of firstly, a realism of the signified (predominant found in 19th century literature and art), which tries to depict reality, understand it and thereby also change it; secondly, a realism of the signifier, implying a (Lacanian or traumatic) ‘real’ that always remains inaccessible and can only be approached via the most rigid procedures of abstraction (seen in much of 20th century art); and finally, today, what is at stake could be called a realism of ‘reference’. Even without being able to firmly define such a realist approach, one can still make some distinctions and pose relevant questions such as: what if only speculation grants access to reality? Are there any alternatives to the ‘perceptual and psychological’ which David Joselit describes as the two sole modes of connecting work of art and person in the last decades? Is it possible to get rid of the hypercorrelationism of aesthetics?

Apie spekuliatyviojo realizmo estetikos negalimumą

Pasitelkdamas semiotinį modelį, Armenas Avanessianas skiria tris realizmo režimus: pirma, XIX a. literatūroje ir mene vyraujantis signifikato realizmas (realism of the signified), kuriuo stengiamasi atvaizduoti realybę, ją pažinti ir keisti; antra, signifikanto realizmas (realism of the signifier), numanantis lakaniškąjį arba trauminį amžinai nepasiekiamą „tikrą“, kuris gali būti apčiuoptas tik per griežčiausias abstrahavimo procedūras (kokios matomos daugelyje XX a. meno kūrinių); galiausiai, tai, kas šiandien yra aktualiausia, – referencijos realizmas (realism of reference). Net jeigu negalima tvirtai apibrėžti tokios realistinės prieigos, visgi galima išryškinti jos skirtumus ir kelti esminius klausimus: o jeigu tik spekuliacija garantuoja priėjimą prie realybės? Ar yra alternatyvų „percepciniam bei psichologiniam“ režimams, kurie, anot Davido Joselito, pastaraisiais dešimtmečiais jungia meno kūrinį ir žiūrovą? Ar įmanoma atsikratyti estetikos hiperkoreliacionizmo?

watch žiūrėti
A PASSION FOR THE REAL

In his presentation, Dieter Roelstraete continues his critical exploration of the Realist Controversy, seen from the vantage point of recent curatorial projects such as Goshka Macuga: Exhibit, A, 2012-2013 and The Way of the Shovel, 2013 – (both organized at MCA Chicago); a plea for present-day realism, in all its compromised guises – from photorealism to social realism – in these surreal times.

AISTRA REALYBEI

Dieteris Roelstraete tęsia savo anksčiau pradėtą „realizmo ginčo“ (The Realist Controversy) kritinį tyrimą, šįkart išeities pozicija pasirinkdamas paskutiniąsias jo paties kuruotas parodas – Goshka Macuga: ekspozicija, A (Goshka Macuga: Exhibit, A, 2012– 2013) ir Kastuvo kelias (The Way of the Shovel, 2013–2014) (abu projektai įgyvendinti Čikagos šiuolaikinio meno muziejuje). Paskaitoje kalbama apie šiems siurealiems laikams būdingą realizmo troškimą visais kompromisiniais jo pavidalais – nuo fotorealizmo iki socialinio realizmo.

watch žiūrėti
THINKING CONTEMPORARY ART; CURATING CONTEMPORANEITY

Terry Smith has been researching contemporary art theory and history and formulating principles of contemporary curating for over a decade. Specifically he is concerned with how artists, architects, curators and art theorists react to peculiarities of contemporary reality and the contemporary itself. In this lecture Smith speaks about the idea of the contemporary and contemporaneity as it relates to world picturing, place making and connectivity both in general and in the work of contemporary artists.

Galvojant apie šiuolaikinį meną; Kuruojant šiuolaikybę

Terry Smithas jau daugiau nei dešimtmetį tyrinėja šiuolaikinio meno teorijos ir istorijos problemas ir formuluoja šiuolaikinio meno kuravimo bei teorinio kalbėjimo apie jį principus. Anot jo, menininkai, architektai, kuratoriai ir meno teoretikai savo praktikose reaguoja į esminius šiuolaikinės tikrovės ypatumus, į pačią šiuolaikybę. Šioje paskaitoje Smithas kalba apie šiuolaikiškumo ir šiuolaikybės idėjas, siedamas pastarąsias su pasaulio vaizdavimu, erdvių kūryba (placemaking) ir sąryšingumu (connectivity).

watch žiūrėti
THE SEASONS IN RETROSPECT

Departing from the series of Seasons paintings by the German artist Jutta Koether, Michael Sanchez redirects his analysis of these particular paintings to consider the fate of seasonal rhythms of distribution using television, fashion, and contemporary art as case studies for understanding the ways in which technical and economic models are interwoven. At the center of this project is an attempt to understand how internet distribution, which is fundamentally post-seasonal, works in tandem with economic models based on the management of risk.

Sezonai retrospektyviai

Atsispirdamas nuo vokiečių menininkės Juttos Koether paveikslų serijos Sezonai (Seasons), Michaelas Sanchezas kviečia pamąstyti apie sezoninių distribucijos ritmų televizijoje, madoje ir šiuolaikiniame mene likimą, patyrinėti, kaip juose persipina techniniai ir ekonominiai vardikliai. Paskaitoje aptariama, kaip internetinė distribucija, kuri yra esmiškai postsezoninė, veikia kartu su rizikos vadyba paremtais ekonominiais modeliais.

watch žiūrėti
CONTEMPORARY ART, THE SPECTATOR, AND THE WORLD

In this lecture Alexander Alberro explores forms of art and spectatorship that have emerged in the past two and a half decades and are referred to as “contemporary.” The new modes are varied and span from relational practices that seek to immerse art in the world of everyday life, to concepts that define art as autonomous. What unites them is a strong interactive dimension. With contemporary art, the viewer’s participation is constitutive rather than incidental. Added to this, Alberro proposes that contemporary art exists in a mediating space between the local and the global: a parallel territory, relatively autonomous from the political domain, and dedicated as a result to questions, debates, inventions of a specifically artistic nature.

Šiuolaikinis menas, žiūrovas ir pasaulis

Šioje paskaitoje meno istorijos profesorius Alexander Alberro nagrinėja meno bei „žiūroviškumo“ formas, užgimusias per pastaruosius dvidešimt penkerius metus ir apibendrintas terminu „šiuolaikinis“. Visas šias formas, pradedant nuo reliacinių praktikų, siekiančių panardinti meną kasdienybėje, iki koncepcijų, apibrėžiančių meną kaip autonomišką reiškinį, jungia stipri interaktyvumo dimensija. Šiuolaikinio meno akivaizdoje, teigia Alberro, žiūrovo dalyvavimas yra esminis dalykas. Paskaitoje taip pat kalbama apie šiuolaikinio meno egzistavimo erdvę, kuri, anot lektoriaus, yra tarpinė – nei griežtai lokali, nei globali – menas egzistuoja paralelinėje teritorijoje, palyginti nepriklausomoje nuo politinės sferos ir atsidėjusioje klausimams, debatams bei išradimams, kurie yra konkrečiai meninės prigimties.

watch žiūrėti
 
David Joselit

David Joselit worked as a curator at The Institute of Contemporary Art in Boston from 1983 to 1989. After receiving his Ph.D. in Art History from Harvard in 1995 he taught at University of California–Irvine from 1995 to 2003 and at Yale University from 2003 to 2013. He is currently a distinguished professor of the History of Art at CUNY.

Davidas Joselitas 1983 – 1989 metais dirbo kuratoriumi Bostono šiuolaikinio meno institute. Apsigynęs meno istorijos daktaro disertaciją Harvardo universitete, 1995 – 2003 m. dėstė Kalifornijos universitete Irvine, o 2003 – 2013 m. Jeilio universitete. Nuo 2013 m. Joselitas yra Niujorko miesto universiteto (CUNY) meno istorijos profesorius.

more plačiau
Armen Avanessian

Armen Avanessian studied philosophy and political science in Vienna and Paris. In 2007 Avanessian took up his current position at the Peter Szondi Institute for Comparative Literature at the Free University of Berlin. In 2012 he founded “Spekulative Poetik”, a research platform on speculative poetics.

Armenas Avanessianas studijavo filosofiją ir politikos mokslus Vienoje ir Paryžiuje. Nuo 2007 m. dėsto Berlyno laisvajame universitete, Peter Szondi lyginamosios literatūros institute. 2012 m. įkūrė spekuliatyviosios poetikos tyrimams skirtą platformą „Spekulative Poetik“.

more plačiau
Dieter Roelstraete

Dieter Roelstraete is a member of the curatorial team for Documenta 14. Before, he served as the Manilow Senior Curator at the Museum of Contemporary Art Chicago. A philosopher by training, he is a former editor of Afterall journal and co-founder of FR David.

Dieteris Roelstraete yra Documenta 14 kuratorių komandos narys. Prieš tai jis dirbo Manilow vyr. kuratoriumi Čikagos šiuolaikinio meno muziejuje. Filosofo išsilavinimą turintis Roelstraete yra buvęs žurnalo Afterall redaktorius ir vienas iš leidinio FR David kūrėjų.

more plačiau
Terry Smith

Terry Smith is a professor of art history and theory at Pittsburgh University and a visiting professor at National Institute for Experimental Arts of University of New South Wales in Sydney.

Terry Smithas – šiuolaikinio meno istorijos ir teorijos profesorius Pitsburgo universitete ir vizituojantis profesorius Nacionaliname eksperimentinių menų institute Naujojo Pietų Velso universitete Sidnėjuje.

more plačiau
Michael Sanchez

Michael Sanchez is a doctoral candidate in art history at Columbia University in New York. He is currently writing his dissertation on the early development of the infrastructure for contemporary art around 1970.

Michaelas Sanchezas yra Kolumbijos universiteto meno istorijos doktorantas. Šiuo metu jis rašo disertaciją apie ankstyvąjį šiuolaikinio meno infrastruktūros vystymąsi 1970-aisiais.

more plačiau
Alexander Alberro

Alexander Alberro is a professor of art history at Barnard College/ Columbia University in New York. He is the author of Conceptual Art and the Politics of Publicity (MIT Press, 2003), and the editor of a number of books.

Alexander Alberro – Barnardo koledžo/ Kolumbijos universiteto meno istorijos profesorius. Jis yra knygos Conceptual Art and the Politics of Publicity (MIT Press, 2003) autorius ir daugelio knygų sudarytojas.

more plačiau
 
David Joselit

POPULIACIJOS

Kaip formos prasme galėtume apibūdinti estetinius objektus, besikristalizuojančius iš vaizdų populiacijos, arba kitaip — srautų? Kompiuterių dėka nuo 1990-ųjų architektūriniame diskurse įsitvirtino nemažai biologinių metaforų, skirtų teoriniam gimstančios formos modeliavimui. Pavyzdžių aibė: nuo Grego Lynno teoriškai išanalizuoto biomorfinio „gniužulo“ iki Londono Architektūros Asociacijos narių Michaelo Henselio, Achimo Mengeso ir Michaelo Weinstocko „Besikuriančių technologijų ir dizaino“ (Emergent Technologies and Design) programos. Zaha Hadid Architects grupės partneris ir reziduojantis teoretikas Patrikas Schumacheris šią tendenciją išvystė į parametricizmo stilių.

skaityti

DAVIDO JOSELITO POKALBIS SU GREGU LINDQUISTU APIE NAUJAUSIĄ JOSELITO KNYGĄ AFTER ART

Gregas Lindquistas: taigi, kaip atsirado knyga After Art?

Davidas Joselitas: Ji prasidėjo kaip paskaitų serija, kurią skaičiau dirbdamas Kirko Vamedoe profesoriumi Dailės institute Niujorko universitete. Problema, kurią sau išsikėliau, buvo suprasti metodologiją, skirtą tyrinėti meną tinklinių ryšių kontekste. Kas nutinka, kai vaizdai pradeda cirkuliuoti kaip populiacijos, priešingai nei pavieniai kūriniai, ir kaip galima vertinti meno kūrinius kitokiu būdu nei juos vertina, iš vienos pusės, rinka suteikdama jiems kainą, ir iš kitos, tradicinės, meno istorijos perspektyvos suteikdamos meno kūriniui prasmę. Vietoje to, aš norėjau galvoti apie vaizdų grupių elgseną, grupių veiklą ir kaip vaizdų cirkuliacija tampa pačių kūrinių tema.

skaityti  read
Dieter Roelstraete

PO ISTORIOGRAFINIO POSŪKIO: DABARTINIAI PASTEBĖJIMAI

Prieš šimtą metų, 1909-ųjų vasario 20 dieną, leidinyje „Le Figaro“ buvo publikuotas futurizmo manifestas. Šalia daugybės įtartinų pareiškimų nuskambėjo ir šis: „Esame ties amžių slenksčiu. Kam dairytis atgalios, jei norime atverti paslaptingus Neįmanomybės vartus?“ Šių žybsinčių, energingų sakinių autorius Filippo Tommaso Marinetti išrėžė ir pagarsėjusį muziejų palyginimą su kapinėmis: Muziejai – kapinės! Iš tiesų jie vienodi, nelemtai sugretinę svetimus kūnus.

skaityti  read
Terry Smith

ŠIUOLAIKINIS MENAS IR JO SROVĖS: PALIEKANT GLOBALIZACIJĄ UŽNUGARYJE

Nėra jokios abejonės dėl globalizacijos – dominuojančios tarptautinėje ekonomikoje ir politikoje nuo pat 1980- ųjų ir visame pasaulyje skleidžiančios spektaklio kaip individualios bei kolektyvinės vaizduotės teatro idėją – įtakos šiuolaikinėms meno praktikoms. Bandydami sukurti spektaklio kultūroje konkuruoti gebančius centrus, didieji muziejai skatino būtent globalius šiuolaikinio meno suvokimus.

skaityti
Alexander Alberro

PERIODIZUOJANT ŠIUOLAIKINĮ MENĄ

skaityti